Ahsoka Nala von Goldvillage Hoetmar 

 

07.04.2019 -  1. Dalmatiner-Rhein-Erft-Cup (SG)

16.06.2019 - Regionalausstellung RV Mitte (CDF), Leopoldstal (V1)

03.08.2019 - Internationale Rassehunde Ausstellung BREMEN (CACIB HUDE-WÜSTING) (V4)

04.08.2019 - Nationale Rassehunde Ausstellung BREMEN (SG)

18.08.2019 - Landesgruppenausstellung Rheinland-Westfalen (DDC) (V2)

29.02.2020 - Internationale Ausstellung Martinidogshow,Groningen (V4)

01.03.2020 - Internationale Ausstellung Martinidogshow,Groningen (V3)

05.02.2022 - Dog Show Eindhoven (V4)

24.04.2022 - Dalmatiner Ausstellung Hückelhoven (V)

Anka vom Hause Chocilocki

 

05.02.2022 - Dog Show Eindhoven (V4)

24.04.2022 - Dalmatiner Ausstellung Hückelhoven (Vvp)

15.05.2022 - Internationale Rassehunde-Ausstellung Lingen     (SG)

12.06.2022 - Landesgruppen Ausstellung Wesel (V3)

25.06.2022 - Ausstellung Riede (V)

02.07.2022 - Dogshow Utrecht (V3)

04.09.2022 - Int. Gundogshow Holland (V3)

11.09.2022 - Outdoor Dogshow Zwolle (V3)

22.04.2023 - CACIB Lingen (V4)

Ahsoka Nala von Goldvillage Hoetmar 

 

07.04.2019 -  1. Dalmatiner-Rhein-Erft-Cup (SG)

16.06.2019 - Regionalausstellung RV Mitte (CDF), Leopoldstal (V1)

03.08.2019 - Internationale Rassehunde Ausstellung BREMEN (CACIB HUDE-WÜSTING) (V4)

04.08.2019 - Nationale Rassehunde Ausstellung BREMEN (SG)

18.08.2019 - Landesgruppenausstellung Rheinland-Westfalen (DDC) (V2)

29.02.2020 - Internationale Ausstellung Martinidogshow,Groningen (V4)

01.03.2020 - Internationale Ausstellung Martinidogshow,Groningen (V3)

05.02.2022 - Dog Show Eindhoven (V4)

24.04.2022 - Dalmatiner Ausstellung Hückelhoven (V)

Anka vom Hause Chocilocki

 

05.02.2022 - Dog Show Eindhoven (V4)

24.04.2022 - Dalmatiner Ausstellung Hückelhoven (Vvp)

15.05.2022 - Internationale Rassehunde-Ausstellung Lingen     (SG)

12.06.2022 - Landesgruppen Ausstellung Wesel (V3)

25.06.2022 - Ausstellung Riede (V)

02.07.2022 - Dogshow Utrecht (V3)

04.09.2022 - Int. Gundogshow Holland (V3)

11.09.2022 - Outdoor Dogshow Zwolle (V3)

22.04.2023 - CACIB Lingen (V4)